Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
14/NQ-HĐND 06/07/2022 Về phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
04/2022/NQ-HĐND 06/07/2022 Về việc quy định mức trần học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trên địa bàn Thủ đô năm học 2022 - 2023
Còn hiệu lực
05/2022/NQ-HĐND 06/07/2022 Quy định việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn thành phố Hà Nội được đưa vào sử dụng trước khi Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực
Còn hiệu lực
02/2022/NQ-HĐND 06/07/2022 Về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành kèm theo Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2020
Còn hiệu lực
29/2022/QĐ-UBND 24/06/2022 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
28/2022/QĐ-UBND 24/06/2022 Về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý về An toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
27/2022/QĐ-UBND 17/06/2022 Về việc bãi bỏ Quyết định số 47/2008/QĐ-UBND ngày 13/11/2008 và Quyết định số 48/2008/QĐ-UBND ngày 13/11/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
26/2022/QĐ-UBND 14/06/2022 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 và thay thế Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 15/10/2018 của UBND thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
25/2022/QĐ-UBND 13/06/2022 Về việc ban hành Quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
11/NQ-HĐND 07/06/2022 Về việc bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dânThành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Còn hiệu lực

Tổng số : 2936 văn bản / 294 trang

Trang :