Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
10/NQ-HĐND 07/06/2022 Về việc xác nhận kết quả bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Còn hiệu lực
24/2022/QĐ-UBND 03/06/2022 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của bản Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND ngày 18/11/2020 của UBND Thành phố quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
23/2022/QĐ-UBND 30/05/2022 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 và bãi bỏ Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 15/10/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
22/2022/QĐ-UBND 25/05/2022 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 của UBND Thành phố về một số nội dung về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
07/NQ-HĐND 20/05/2022 Về việc thống nhất chủ trương bố trí, cân đối vốn cho Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội
Còn hiệu lực
21/2022/QĐ-UBND 17/05/2022 Về việc ban hành quy chế quản lý hoạt động trong không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận
Còn hiệu lực
20/2022/QĐ-UBND 06/05/2022 Về việc sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 26 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 29/3/2017 của UBND Thành phố ban hành quy định các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND Thành phố về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố
Còn hiệu lực
19/2022/QĐ-UBND 25/04/2022 Về việc quy định chế độ báo cáo định kỳ trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
18/2022/QĐ-UBND 25/04/2022 Về việc ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
06/NQ-HĐND 08/04/2022 Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026
Còn hiệu lực

Tổng số : 2936 văn bản / 294 trang

Trang :