Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
21/2013/QĐ-UBND 24/06/2013 Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định về việc bổ sung chương trình giảng dạy nâng cao, ngoài chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông để áp dụng đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông chất lượng cao (Theo quy định tại điểm b, khoản 5, Điều 12, Luật Thủ đô)
Còn hiệu lực
18/2013/QĐ-UBND 13/06/2013 Quyết định số 18/2013/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội V/v thu nộp, quản lý và sử dụng tiền đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
16//2013/QĐ-UBND 03/06/2013 Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội về việc ban hành Quy định quản lý chất thải rắn thông thường trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
15/2013/QĐ-UBND 09/05/2013 Quyết định số 15/2013/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội về việc ban hành Quy định về quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng hệ thống đường đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Sửa đổi bổ sung
14/2013/QĐ-UBND 08/05/2013 Quyết định số 14/2013/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, chế độ đóng góp và miễn, giảm, hỗ trợ đối với đối tượng trong cơ sở chữa bệnh và tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng.
Hết hiệu lực
13/2013/QĐ-UBND 24/04/2013 Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội V/v ban hành Quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất; đăng ký biến động về sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Hết hiệu lực
12/2013/QĐ-UBND 12/04/2013 Quyết định số 12/2013/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định về quản lý đầu tư, sản xuất gạch, ngói nung trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Hết hiệu lực
11/2013/QĐ-UBND 10/04/2013 Quyết định số 11/2013/QĐ-UBND của UBND Thành phố Về việc Quy định lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Quỹ Hỗ trợ Nông dân Thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
10/2013/QĐ-UBND 11/03/2013 Quyết định số 10/2013/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định thí điểm một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng hạ tầng nông thôn thành phố Hà Nội giai đoạn 2012-2016 ban hành kèm theo Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND ngày 6/7/2012 của UBND Thành phố.
Hết hiệu lực
09/2013/QĐ-UBND 28/02/2013 Quyết định số 09/2013/QĐ-UBND ngày 28/02/2013 của UBND Thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 38/2010/QĐ-UBND ngày 23/8/2010 của UBND Thành phố Hà Nội.
Hết hiệu lực

Tổng số : 415 văn bản / 42 trang

Trang :