Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
32/2022/QĐ-UBND 16/09/2022 Về việc Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư kinh doanh có sử dụng đất của thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
31/2022/QĐ-UBND 07/09/2022 Về việc ban hành quy trình, định mức kinh tế kỹ thuật trong nuôi dưỡng, cứu hộ động vật hoang dã trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
30/2022/QĐ-UBND 25/07/2022 Về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và các đơn vị trực thuộc
Còn hiệu lực
29/2022/QĐ-UBND 24/06/2022 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
28/2022/QĐ-UBND 24/06/2022 Về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý về An toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
27/2022/QĐ-UBND 17/06/2022 Về việc bãi bỏ Quyết định số 47/2008/QĐ-UBND ngày 13/11/2008 và Quyết định số 48/2008/QĐ-UBND ngày 13/11/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
26/2022/QĐ-UBND 14/06/2022 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 và thay thế Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 15/10/2018 của UBND thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
25/2022/QĐ-UBND 13/06/2022 Về việc ban hành Quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
24/2022/QĐ-UBND 03/06/2022 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của bản Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND ngày 18/11/2020 của UBND Thành phố quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
23/2022/QĐ-UBND 30/05/2022 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 và bãi bỏ Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 15/10/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực

Tổng số : 2158 văn bản / 216 trang

Trang :