Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
06/NQ-HĐND 15/07/2011 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND của HĐND TP Hà Nội Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hà Nội 5 năm 2011-2015.
Còn hiệu lực
05/2011/NQ-HĐND 15/07/2011 Nghị quyết số 05/2011/NQ-HĐND của HĐND TP Hà Nội Về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2011.
Còn hiệu lực
04/NQ-HĐND 15/07/2011 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND của HĐND TP Hà Nội V/v Xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội khóa XIV, nhiệm kỳ 2011 - 2016.
Còn hiệu lực
03/NQ-HĐND 20/06/2011 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND của HĐND TP Hà Nội Về việc xác nhận kết quả bầu các chức danh do HĐND thành phố Hà Nội khóa XIV, nhiệm kỳ 2011 – 2016 bầu tại kỳ họp thứ nhất.
Còn hiệu lực
02/NQ-HĐND 20/06/2011 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND của HĐND TP Hà Nội Về việc xác nhận kết quả bầu Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội khóa XIV, nhiệm kỳ 2011 - 2016
Còn hiệu lực
01/2011/NQ-HĐND 20/06/2011 Nghị quyết số 01/2011/NQ-HĐND của HĐND TP Hà Nội Về việc xác nhận tư cách đại biểu HĐND thành phố Hà Nội khóa XIV, nhiệm kỳ 2011 - 2016.
Còn hiệu lực
01/2010/NQ-HĐND 21/04/2010 Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐND của HĐND TP Hà Nội về "Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội TP Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050" và "Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội TP Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030"
Còn hiệu lực
03/2010/NQ-HĐND 21/04/2010 Nghị quyết số 03/2010/NQ-HĐND của HĐND TP Hà Nội về xây dựng nông thôn mới TP Hà Nội giai đoạn 2010 - 2020, định hướng 2030.
Còn hiệu lực
02/2010/NQ-HĐND 21/04/2010 Nghị quyết số 02/2010/NQ-HĐND của HĐND TP Hà Nội về việc quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước của TP Hà Nội.
Hết hiệu lực
24/2009/NQ-UBND 11/12/2009 Nghị quyết của HĐND TP Hà Nội Về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp thành phố Hà Nội năm 2010
Còn hiệu lực

Tổng số : 349 văn bản / 35 trang

Trang :