Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
44/2024/QĐ-UBND 10/07/2024 Về việc ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình phát thanh trên địa bàn thành phố Hà Nội
Chưa có hiệu lực
43/2024/QĐ-UBND 04/07/2024 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra thành phố Hà Nội
Chưa có hiệu lực
42/2024/QĐ-UBND 11/06/2024 Về ban hành Bảng giá làm căn cứ tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
41/2024/QĐ-UBND 07/06/2024 Về việc sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 1 Quyết định số 12/2021/QĐ-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2021 của UBND thành phố Hà Nội quy định tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất trả tiền thuê hàng năm; đơn giá thuê đất xây dựng công trình ngầm; đơn giá thuê đất có mặt nước trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
39/2024/QĐ-UBND 05/06/2024 Về việc ban hành Quy chế khen thưởng doanh nhân, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
38/2024/QĐ-UBND 04/06/2024 Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 38/2022/QĐ-UBND ngày 27/10/2022 của UBND thành phố Hà Nội ban hành Quy trình, định mức kinh tế kỹ thuật trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
37/2024/QĐ-UBND 30/05/2024 Về việc ban hành Quy chế xét, công nhận công trình kỷ niệm các ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước
Còn hiệu lực
36/2024/QĐ-UBND 30/05/2024 Về việc ban hành Quy chế phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền nhân rộng điển hình tiên tiến; Cuộc thi viết về điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt; Biên tập, xuất bản sách "Những bông hoa đẹp" thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
35/2024/QĐ-UBND 28/05/2024 Về việc ban hành Quy chế xét tặng danh hiệu "Công dân Thủ đô ưu tú"
Còn hiệu lực
34/2024/QĐ-UBND 27/05/2024 Quy định về Phương pháp xác định chỉ tiêu dân số với nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp và một số công trình có lưu trú khác trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực

Tổng số : 2250 văn bản / 225 trang

Trang :