Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
04/NQ-HĐND 10/03/2023 Về việc xác nhận kết quả bãi nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Còn hiệu lực
05/NQ-HĐND 10/03/2023 Về việc xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Còn hiệu lực
08/NQ-HĐND 10/03/2023 Về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2023 cấp Thành phố
Còn hiệu lực
06/NQ-HĐND 10/03/2023 Thông qua Đề án quản lý, sử dụng và khai thác hiệu quả tài sản công của thành phố Hà Nội giai đoạn 2023-2025, định hướng giai đoạn 2026-2030
Còn hiệu lực
07/NQ-HĐND 10/03/2023 Về phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
01/2023/NQ-HĐND 10/03/2023 Về việc Bãi bỏ quy định về lệ phí đăng ký cư trú tại thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
09/NQ-HĐND 10/03/2023 Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về việc thông qua điều chỉnh, bổ sung Danh mục các dự án thu hồi đất năm 2023; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa năm 2023 trên địa bàn Thành phố
Còn hiệu lực
03/NQ-HĐND 10/03/2023 Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Còn hiệu lực
02/NQ-HĐND 10/03/2023 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Còn hiệu lực
02/2023/QĐ-UBND 02/02/2023 Về việc bãi bỏ Quyết định số 25/2012/QĐ-UBND ngày 18/9/2012 của UBND Thành phố quy định chế độ chính sách đối với giáo viên làm việc theo chế độ hợp đồng trong các trường mầm non công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực

Tổng số : 2977 văn bản / 298 trang

Trang :
Ứng dụng portlet này đã được gỡ bỏ. Bạn hãy cài đặt lại hay gỡ đi khỏi trang.