Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
29/NQ-HĐND 08/12/2022 Về phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
26/NQ-HĐND 08/12/2022 Về việc phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách thành phố Hà Nội năm 2021
Còn hiệu lực
27/NQ-HĐND 08/12/2022 Về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp thành phố Hà Nội năm 2023
Còn hiệu lực
27/2022/NQ-HĐND 08/12/2022 Về việc đặt tên và điều chỉnh độ dài một số đường, phố trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022
Còn hiệu lực
26/2022/NQ-HĐND 08/12/2022 Về việc quy định mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa ở nội thành thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
28/NQ-HĐND 08/12/2022 Về việc Thông qua danh mục các dự án thu hồi đất; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa năm 2023 trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND Thành phố
Còn hiệu lực
25/NQ-HĐND 08/12/2022 Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023
Còn hiệu lực
44/2022/QĐ-UBND 05/12/2022 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
43/2022/QĐ-UBND 02/12/2022 Về việc ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
42/2022/QĐ-UBND 23/11/2022 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 50/2016/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc quy định lại vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội
Còn hiệu lực

Tổng số : 2977 văn bản / 298 trang

Trang :
Ứng dụng portlet này đã được gỡ bỏ. Bạn hãy cài đặt lại hay gỡ đi khỏi trang.