Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
10/2022/QĐ-UBND 16/03/2022 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
13/2022/QĐ-UBND 16/03/2022 Về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
12/2022/QĐ-UBND 16/03/2022 Về việc sửa đổi, bổ sung mốt số điều Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND ngày 01/8/2016 của UBND Thành phố về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội
Còn hiệu lực
11/2022/QĐ-UBND 16/03/2022 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
09/2022/QĐ-UBND 03/03/2022 Về việc ban hành Quy định quản lý, đảm bảo an toàn điện trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
01/NQ-HĐND 01/03/2022 Về việc quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 (chưa bao gồm sinh phẩm xét nghiệm phản ứng) trong trường hợp không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước thuộc thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
08/2022/QĐ-UBND 10/02/2022 Về việc ban hành Quy định phân công tổ chức giám sát, đánh giá chương trình, dự án đầu tư của thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
07/2022/QĐ-UBND 13/01/2022 Về việc ban hành Quy định chi tiết một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
03/2022/QĐ-UBND 11/01/2022 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND ngày 08/9/2016 của UBND Thành phố quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công thương thành phố Hà Nội
Hết hiệu lực
01/2022/QĐ-UBND 11/01/2022 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực

Tổng số : 2898 văn bản / 290 trang

Trang :