Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
09/2023/QĐ-UBND 25/05/2023 Về việc ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật khuyến nông trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
08/2023/QĐ-UBND 25/05/2023 Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
07/2023/QĐ-UBND 21/04/2023 Về việc sửa đổi Điều 1 Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 15/10/2019 của UBND Thành phố quy định thẩm quyền phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
05/2023/QĐ-UBND 28/03/2023 Về việc Ban hành giá xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, vật kiến trúc làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
04/NQ-HĐND 10/03/2023 Về việc xác nhận kết quả bãi nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Còn hiệu lực
05/NQ-HĐND 10/03/2023 Về việc xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Còn hiệu lực
08/NQ-HĐND 10/03/2023 Về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2023 cấp Thành phố
Còn hiệu lực
06/NQ-HĐND 10/03/2023 Thông qua Đề án quản lý, sử dụng và khai thác hiệu quả tài sản công của thành phố Hà Nội giai đoạn 2023-2025, định hướng giai đoạn 2026-2030
Còn hiệu lực
07/NQ-HĐND 10/03/2023 Về phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
01/2023/NQ-HĐND 10/03/2023 Về việc Bãi bỏ quy định về lệ phí đăng ký cư trú tại thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực

Tổng số : 2971 văn bản / 298 trang

Trang :