Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
28/2022/NQ-HĐND 08/12/2022 Về việc quy định một số chế độ, mức chi phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
22/2022/NQ-HĐND 08/12/2022 Về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách, định mức phân bổ ngân sách thành phố Hà Nội và tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2023 - 2025
Còn hiệu lực
23/2022/NQ-HĐND 08/12/2022 Quy định chế độ đãi ngộ, hỗ trợ "Nghệ sĩ nhân dân", "Nghệ sĩ ưu tú"; Nghệ nhân và Câu lạc bộ tiêu biểu trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
24/2022/NQ-HĐND 08/12/2022 Quy định một số chính sách đặc thù hỗ trợ người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng của thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
29/NQ-HĐND 08/12/2022 Về phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
26/NQ-HĐND 08/12/2022 Về việc phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách thành phố Hà Nội năm 2021
Còn hiệu lực
27/NQ-HĐND 08/12/2022 Về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp thành phố Hà Nội năm 2023
Còn hiệu lực
27/2022/NQ-HĐND 08/12/2022 Về việc đặt tên và điều chỉnh độ dài một số đường, phố trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022
Còn hiệu lực
26/2022/NQ-HĐND 08/12/2022 Về việc quy định mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa ở nội thành thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
28/NQ-HĐND 08/12/2022 Về việc Thông qua danh mục các dự án thu hồi đất; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa năm 2023 trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND Thành phố
Còn hiệu lực

Tổng số : 2971 văn bản / 298 trang

Trang :