Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
29/2013/QĐ-UBND 01/08/2013 Quyết định số 29/2013/QĐ-UBND ngày 01/8/2013 về việc ban hành Quy chế quản lý sử dụng nhà ở sinh viên trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
Hết hiệu lực
28/2013/QĐ-UBND 30/07/2013 Quyết định số 28/2013/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung điểm 4 khoản 1 Điều 1 của Quyết định số 13/2012/QĐ-UBND ngày 14/6/2012 của UBND thành phố về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của "Quy định việc bán, cho thuê, cho thuê mua và quản lý sử dụng nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị" ban hành kèm theo Quyết định số 34/2010/QĐ-UBND ngày 16/8/2010 của UBND thành phố Hà Nội.
Hết hiệu lực
27/2013/QĐ-UBND 18/07/2013 Quyết định số 27/2013/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội Về việc quy định chi tiết việc xác định giá đất ở, giá bán nhà tái định cư làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Hết hiệu lực
26/2013/QĐ-UBND 17/07/2013 Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 12/2012/QĐ-UBND ngày 30/5/2012 của UBND Thành phố Hà Nội ban hành qui định phát triển và quản lý chợ trên địa bàn thành phố Hà nội
Hết hiệu lực
25/2013/QĐ-UBND 11/07/2013 Quyết định số 25/2013/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với xe ô tô chở người dưới 10 chồ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Hết hiệu lực
24/2013/QĐ-UBND 11/07/2013 Quyết định số 24/2013/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Hết hiệu lực
23/2013/QĐ-UBND 08/07/2013 Quyết định số 23/2013/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định sửa đổi bổ sung quy trình thu, nộp và quản lý nguồn thu tiền bán nhà ở tái định cư trên địa bàn thành phố Hà Nội
Hết hiệu lực
22/2013/QĐ-UBND 25/06/2013 Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
19/2013/QĐ-UBND 24/06/2013 Quyết định số 19/2013/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội V/v ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn kinh phí bảo trì nhà chung cư trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Hết hiệu lực
20/2013/QĐ-UBND 24/06/2013 Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định cụ thể tiêu chí về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, chương trình, phương pháp giảng dạy và dịch vụ giáo dục phổ thông chất lượng cao áp dụng tại một số cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông chất lượng cao (Theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều 12 Luật Thủ đô)
Còn hiệu lực

Tổng số : 415 văn bản / 42 trang

Trang :