Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
27/2021/QĐ-UBND 13/12/2021 Quyết định số 27/2021/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 34/2016/QĐ-UBND ngày 08/9/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Xây dựng thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
26/2021/QĐ-UBND 13/12/2021 Về việc Bãi bỏ các quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
34/NQ-HĐND 10/12/2021 Về việc giải quyết kiến nghị của cử tri từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay
Còn hiệu lực
32/NQ-HĐND 10/12/2021 Về việc tổng biên chế hành chính, sự nghiệp thành phố Hà Nội năm 2022
Còn hiệu lực
19/2021/NQ-HĐND 10/12/2021 Quy định mức tiền phạt đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai ở nội thành thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
18/2021/NQ-HĐND 10/12/2021 Về việc đặt tên và điều chỉnh độ dài một số đường, phố trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021
Còn hiệu lực
36/NQ-HĐND 10/12/2021 Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp trong năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026
Còn hiệu lực
33/NQ-HĐND 10/12/2021 Về việc thông qua Chương trình mục tiêu nhằm giảm thiểu ùn tắc và đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2021 - 2025
Còn hiệu lực
35/NQ-HĐND 10/12/2021 Về việc thông qua danh mục các dự án thu hồi đất năm 2022; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa năm 2022 thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân Thành phố
Còn hiệu lực
12/2021/NQ-HĐND 08/12/2021 Nghị quyết số 12/2021/QĐ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND ngày 05/7/2018 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội quy định về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực

Tổng số : 2898 văn bản / 290 trang

Trang :