Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
27/NQ-HĐND 09/12/2020 Nghị quyết số 27/NQ-HĐND của HĐND Thành phố Hà Nội về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021
Còn hiệu lực
28/NQ-HĐND 09/12/2020 Nghị quyết số 28/NQ-HĐND của HĐND Thành phố Hà Nội về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021
Còn hiệu lực
26/NQ-HĐND 09/12/2020 Nghị quyết số 26/NQ-HĐND của HĐND Thành phố Hà Nội về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021
Còn hiệu lực
25/NQ-HĐND 09/12/2020 Nghị quyết số 25/NQ-HĐND của HĐND Thành phố Hà Nội về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021
Còn hiệu lực
24/NQ-HĐND 09/12/2020 Nghị quyết số 24/NQ-HĐND của HĐND Thành phố Hà Nội về việc xác nhận kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021
Còn hiệu lực
23/NQ-HĐND 09/12/2020 Nghị quyết số 23/NQ-HĐND của HĐND Thành phố Hà Nội về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Còn hiệu lực
21/NQ-HĐND 08/12/2020 Nghị quyết số 21/NQ-HĐND của HĐND Thành phố Hà Nội về việc thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2020; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2020 thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND Thành phố
Hết hiệu lực
08/2020/NQ-HĐND 08/12/2020 Nghị quyết số 08/2020/NQ-HĐND của HĐND Thành phố Hà Nội về việc quy định một số nội dung và mức chi thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân Thành phố
Còn hiệu lực
20/NQ-HĐND 08/12/2020 Nghị quyết số 20/NQ-HĐND của HĐND Thành phố Hà Nội về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp thành phố Hà Nội năm 2021
Còn hiệu lực
32/2020/QĐ-UBND 08/12/2020 Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành quy trình, định mức kinh tế kỹ thuật duy trì hệ thống chiếu sáng trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực

Tổng số : 2877 văn bản / 288 trang

Trang :