Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
14/NQ-HĐND 10/07/2019 Nghi quyết số 14/NQ-HĐND của HĐND Thành phố Hà Nội về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân Thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021
Còn hiệu lực
15/NQ-HĐND 10/07/2019 Nghi quyết số 15/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021
Còn hiệu lực
07/NQ-HĐND 08/07/2019 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2019 của thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
04/2019/NQ-HĐND 08/07/2019 Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về việc quy định một số chính sách đặc thù hỗ trợ các đối tượng thuộc hộ gia đình không có khả năng thoát nghèo và hộ gia đình sau khi thoát nghèo ổn định cuộc sống của thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
09/NQ-HĐND 08/07/2019 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Thành phố năm 2019 (đợt 2)
Còn hiệu lực
08/NQ-HĐND 08/07/2019 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về cho ý kiến, phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 của thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
06/2019/NQ-HĐND 08/07/2019 Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của thành phố Hà Nội và mức thu học phí đối với Trường Trung cấp Kinh tế kỹ thuật Bắc Thăng Long, Trường Trung cấp Kỹ thuật Tin học Hà Nội năm học 2019-2020
Hết hiệu lực
05/2019/NQ-HĐND 08/07/2019 Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội thông qua chủ trương ban hành Đề án hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2019-2025 và các chính sách hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo thuộc Đề án
Còn hiệu lực
10/NQ-HĐND 08/07/2019 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về việc thông qua điều chỉnh, bổ sung danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2019; Danh mục dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2019 thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội
Hết hiệu lực
03/2019/NQ-HĐND 08/07/2019 Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐND của HĐND Thành phố Hà Nội về việc quy định một số nội dung, mức chi thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân Thành phố
Còn hiệu lực

Tổng số : 2754 văn bản / 276 trang

Trang :