Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
03/NQ-HĐND 29/03/2024 Về việc ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực giáo dục đào tạo của thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
02/NQ-HĐND 29/03/2024 Về việc điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp thành phố Hà Nội năm 2024 và giao bổ sung biên chế viên chức giáo dục năm học 2023-2024
Còn hiệu lực
01/NQ-HĐND 29/03/2024 Về việc thông qua Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Còn hiệu lực
24/2024/QĐ-UBND 12/03/2024 Về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố Hà Nôi
Còn hiệu lực
25/2024/QĐ-UBND 12/03/2024 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
26/2024/QĐ-UBND 12/03/2024 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
22/2024/QĐ-UBND 07/03/2024 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
23/2024/QĐ-UBND 07/03/2024 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
21/2024/QĐ-UBND 06/03/2024 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hoá và Thể thao thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
20/2024/QĐ-UBND 26/02/2024 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực

Tổng số : 3073 văn bản / 308 trang

Trang :