Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
22/2017/QĐ-UBND 12/06/2017 Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc Ban hành Quy định về lập, thẩm định và phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của các cảng, cơ sở, dự án trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
21/2017/QĐ-UBND 05/06/2017 Quyết định số 21/2017/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
20/2017/QĐ-UBND 01/06/2017 Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc Ban hành Quy định về hạn mức giao đất; hạn mức công nhận quyền sử dụng đất; kích thước, diện tích đất ở tối thiểu được phép tách thửa cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
19/2017/QĐ-UBND 30/05/2017 Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung quy định kèm theo Quyết định số 96/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội áp dụng từ ngày 01/01/2015 đến 31/12/2019.
Còn hiệu lực
18/2017/QĐ-UBND 11/05/2017 Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành Thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã trong công tác quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
17/2017/QĐ-UBND 03/05/2017 Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về sản xuất, cung cấp sử dụng nước sạch và bảo vệ các công trình cấp nước trên địa bàn thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 69/2013/QĐ-UBND ngày 30/12/2013 của UBND thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
16/2017/QĐ-UBND 17/04/2017 Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
15/2017/QĐ-UBND 13/04/2017 Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc Ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, lao động hợp đồng trong các cơ quan hành chính thuộc thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
14/2017/QĐ-UBND 13/04/2017 Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
11/2017/QĐ-UBND 31/03/2017 Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định một số nội dung về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực

Tổng số : 2550 văn bản / 255 trang

Trang :