Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
14/NQ-HĐND 04/07/2023 Về phê duyệt văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật; phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
11/NQ-HĐND 04/07/2023 Về việc tán thành chủ trương thành lập quận Đông Anh và các phường thuộc quận Đông Anh, thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
12/NQ-HĐND 04/07/2023 Cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 cấp Thành phố
Còn hiệu lực
03/2023/NQ-HĐND 04/07/2023 Về việc quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội năm học 2023-2024
Còn hiệu lực
04/2023/NQ-HĐND 04/07/2023 Về việc quy định mức trần học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trên địa bàn Thủ đô năm học 2023-2024
Còn hiệu lực
06/2023/NQ-HĐND 04/07/2023 Về việc quy định một số nội dung chi và mức chi thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
15/2023/QĐ-UBND 30/06/2023 Về việc phân cấp một số thẩm quyền quản lý nhà nước của UBND thành phố Hà Nội về giao quyền tự chủ tài chính cho đơn vị sự nghiệp công lập
Còn hiệu lực
14/2023/QĐ-UBND 28/06/2023 Về việc ban hành Quy định về quản lý cột ăng ten trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
13/2023/QĐ-UBND 27/06/2023 Về việc ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
11/2023/QĐ-UBND 15/06/2023 Bãi bỏ Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 12/06/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định về lập, thẩm định và phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của các cảng, cơ sở, dự án trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực

Tổng số : 3032 văn bản / 304 trang

Trang :