Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
15/2006/QĐ-UB 21/02/2006 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
12/2005/NQ-HĐND 09/12/2005 NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
140 /2005/QĐ-UB 20/09/2005 QUYẾT ĐỊNH UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Hết hiệu lực
137/2005/QĐ-UB 09/09/2005 QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHÔ
Hết hiệu lực
80/2005/QĐ-UB 03/06/2005 QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
Hết hiệu lực
72/2005/QĐ-UB 13/05/2005 QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực
65/2005/QĐ-UB 04/05/2005 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
143/2004/QĐ-UB 13/09/2004 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực
140/2004/QĐ-UB 30/08/2004 QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực
119 /2004/QĐ-UB 04/08/2004 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực

Tổng số : 169 văn bản / 17 trang

Trang :