Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
13/2015/QĐ-UBND 19/06/2015 Về việc ban hành Quy chế tuyên dương, khen thưởng Thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
07/2015/QĐ-UBND 09/04/2015 Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc quy định chế độ đối với lao động hợp đồng làm nhân viên nấu ăn trong các trường mầm non công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
92/2014/QĐ-UBND 22/12/2014 Quyết định số 92/2014/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc áp dụng mức chi cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân và công tác hòa giải ở cơ sở thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
75/2014/QĐ-UBND 08/10/2014 Quyết định số 75/2014/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt cơ chế thực hiện tiền lương và tạo nguồn cải cách tiền lương đối với các cơ sở giáo dục công lập chất lượng theo Luật Thủ đô.
Còn hiệu lực
27/2014/QĐ-UBND 17/07/2014 Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội.
Hết hiệu lực
51/2013/QĐ-UBND 22/11/2013 Quyết định số 51/2013/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội Ban hành quy định về thu, sử dụng các khoản thu khác trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập của thành phố Hà Nội (trừ các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao).
Văn bản hết hiệu lực một phần
14/2013/NQ-HĐND 17/07/2013 Nghị quyết số 14/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về chính sách trọng dụng nhân tài trong xây dựng, phát triển Thủ đô.
Còn hiệu lực
15/2013/NQ-HĐND 17/07/2013 Nghị quyết số 15/2013/NQ-HĐND của Hội động nhân dân Thành phố Hà Nội về cơ chế tài chính áp dụng đối với các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trên địa bàn Thủ đô (Theo khoản 4 Điều 12 Luật Thủ đô)
Văn bản hết hiệu lực một phần
22/2013/QĐ-UBND 25/06/2013 Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
20/2013/QĐ-UBND 24/06/2013 Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định cụ thể tiêu chí về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, chương trình, phương pháp giảng dạy và dịch vụ giáo dục phổ thông chất lượng cao áp dụng tại một số cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông chất lượng cao (Theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều 12 Luật Thủ đô)
Còn hiệu lực

Tổng số : 49 văn bản / 5 trang

Trang :