Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
22/2012/QĐ-UBND 28/08/2012 Quyết định số 22/2012/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội Ban hành Quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, cơ chế thu, sử dụng học phí đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của Thành phố Hà Nội.
Hết hiệu lực
14/2012/NQ-HĐND 13/07/2012 Nghị quyết số 14/2012/NQ-HĐND của HĐND TP Hà Nội Về việc miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của thành phố Hà Nội.
Hết hiệu lực
05/2012/NQ-HĐND 05/04/2012 Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐND của HĐND TP Hà Nội về việc thông qua quy hoạch phát triển hệ thống giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục chuyên nghiệp thủ đô Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Quy hoạch mạng lưới trường học Thành phố Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
Còn hiệu lực
14/2011/QĐ-UBND 08/04/2011 Quyết định số 14/2011/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội V/v ban hành Quy định về quản lý dạy thêm học thêm trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Hết hiệu lực
11/CT-UBND 12/05/2010 Chỉ thị số 11/CT-UBND của UBND TP Hà Nội Về việc tăng cường giáo dục pháp luật và đạo đức, nếp sống cho học sinh.
Còn hiệu lực
04/2009/NQ-HĐND 17/07/2009 NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
06/2009/NQ-HĐND 17/07/2009 NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Hết hiệu lực
42/2009/QĐ-UBND 15/01/2009 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
60/2008/QĐ-UBND 04/01/2009 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Hết hiệu lực
59/2008/QĐ-UBND 03/01/2009 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Hết hiệu lực

Tổng số : 47 văn bản / 5 trang

Trang :