Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
36/2013/QĐ-UBND 10/09/2013 Quyết định số 36/2013/QĐ-UBND ngày 10/9/2013 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định mức thu thủy lợi phí, tiền nước và mức trần dịch vụ thủy lợi nội đồng trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
11/2013/QĐ-UBND 10/04/2013 Quyết định số 11/2013/QĐ-UBND của UBND Thành phố Về việc Quy định lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Quỹ Hỗ trợ Nông dân Thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
10/2013/QĐ-UBND 11/03/2013 Quyết định số 10/2013/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định thí điểm một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng hạ tầng nông thôn thành phố Hà Nội giai đoạn 2012-2016 ban hành kèm theo Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND ngày 6/7/2012 của UBND Thành phố.
Còn hiệu lực
49/2012/QĐ-UBND 26/12/2012 Quyết định số 49/2012/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành Định mức kinh phí lập quy hoạch xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
37/2012/QĐ-UBND 11/12/2012 Quyết định số 37/2012/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội về việc giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn Thành phố.
Hết hiệu lực
34/2012/QĐ-UBND 23/11/2012 Quyết định số 34/2012/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội Về việc chuyển giao nguyên trạng tổ chức bộ máy, biên chế làm công tác kỹ thuật chăn nuôi thú y, thú y viên thôn, bản; kỹ thuật trồng trọt bảo vệ thực vật thuộc các xã, phường, thị trấn về Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quản lý.
Còn hiệu lực
17/2012/QĐ-UBND 09/07/2012 Quyết định số 17/2012/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội V/v phê duyệt Quy hoạch phát triển nông nghiệp thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng 2030.
Còn hiệu lực
16/2012/QĐ-UBND 06/07/2012 Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội V/v Ban hành Quy định thí điểm một số chính sách phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng hạ tầng nông thôn thành phố Hà Nội giai đoạn 2012-2016.
Văn bản hết hiệu lực một phần
03/2012/NQ-HĐND 05/04/2012 Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐND của HĐND TP Hà Nội về Quy hoạch phát triển nông nghiệp Thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
Còn hiệu lực
04/2012/NQ-HĐND 05/04/2012 Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐND của HĐND TP Hà Nội về thí điểm một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng hạ tầng nông thôn TP Hà Nội giai đoạn 2012-2016.
Văn bản hết hiệu lực một phần

Tổng số : 50 văn bản / 5 trang

Trang :