Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
32/2013/QĐ-UBND 12/08/2013 Quyết định số 32/2013/QĐ-UBND ngày 09/8/2013 của UBND thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá các loại đất kèm theo Quyết định số 51/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của UBND thành phố ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2013.
Hết hiệu lực
28/2013/QĐ-UBND 30/07/2013 Quyết định số 28/2013/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung điểm 4 khoản 1 Điều 1 của Quyết định số 13/2012/QĐ-UBND ngày 14/6/2012 của UBND thành phố về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của "Quy định việc bán, cho thuê, cho thuê mua và quản lý sử dụng nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị" ban hành kèm theo Quyết định số 34/2010/QĐ-UBND ngày 16/8/2010 của UBND thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
11/2013/NQ-HĐND 17/07/2013 Nghị quyết số 11/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội quy định diện tích ở bình quân đối với nhà thuê ở nội thành để công dân được đăng ký thường trú ở nội thành Thành phố Hà Nội (Theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 19 Luật Thủ đô).
Văn bản hết hiệu lực một phần
06/2013/NQ-HĐND 12/07/2013 Nghị quyết số 06/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Quy định về tỷ lệ diện tích ở, nhà ở để phát triển nhà ở xã hội trong các dự án phát triển nhà ở thương mại khu đô thị mới trên địa bàn thành phố Hà Nội (Theo quy định tại khoản 4, khoản 5 Điều 16 Luật Thủ đô).
Còn hiệu lực
05/2013/NQ-HĐND 12/07/2013 Nghị quyết số 05/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về việc thông qua Chương trình phát triển nhà ở thành phố Hà Nội Giai đoạn 2012-2020 và định hướng đến năm 2030.
Còn hiệu lực
23/2013/QĐ-UBND 08/07/2013 Quyết định số 23/2013/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định sửa đổi bổ sung quy trình thu, nộp và quản lý nguồn thu tiền bán nhà ở tái định cư trên địa bàn thành phố Hà Nội
Hết hiệu lực
07/2013/QĐ-UBND 05/02/2013 Quyết định số 07/2013/QĐ-UBND ngày 05/02/2013 của UBND Thành phố Hà Nội về việc Bãi bỏ, bổ sung một số khoản của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND ngày 18/01/2010 và Quyết định số 48/2011/QĐ-UBND ngày 26/11/2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư và làm nhà ở nông thôn tại điểm dân cư nông thôn trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
Hết hiệu lực
01/2013/QĐ-UBND 04/01/2013 Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Hết hiệu lực
51/2012/QĐ-UBND 28/12/2012 Quyết định số 51/2012/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2013.
Hết hiệu lực
38/2012/QĐ-UBND 14/12/2012 Quyết định số 38/2012/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành đơn giá thuê nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước do Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quản lý và phát triển nhà Hà Nội được giao quản lý cho các tổ chức, cá nhân thuê làm cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực

Tổng số : 78 văn bản / 8 trang

Trang :