Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
49/2007/QĐ-UBND 01/01/2007 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Hết hiệu lực
14/2006/NQ-HĐND 09/12/2006 NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
156/2006/QĐ-UBND 16/09/2006 QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Hết hiệu lực
162/2006/QĐ-UBND 11/09/2006 QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
06/2006/NQ-HĐND 22/07/2006 NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
07/2006/NQ-HĐND 22/07/2006 NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
74/2006/QĐ-UBND 23/05/2006 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
57/2006/QĐ-UB 05/05/2006 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
54/2006/QĐ-UBND 27/04/2006 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
53/2006/QĐ-UBND 24/04/2006 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực

Tổng số : 112 văn bản / 12 trang

Trang :