Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
25/2015/QĐ-UBND 31/08/2015 Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định 78/2014/QĐ-UBND ngày 31/10/2014 về quy định mức trợ cấp xã hội hàng tháng cho các đối tượng bảo trợ xã hội sống tại cộng đồng và tại các cơ sở bảo trợ xã hội thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội.
Còn hiệu lực
01/2015/NQ-HĐND 06/07/2015 Nghị quyết số 01/2015/NQ-HĐND của HĐND TP Hà Nội về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2015 của thành phố Hà Nội.
Hết hiệu lực
09/2015/QĐ-UBND 24/04/2015 Về việc sửa đổi bổ sung một số Điều của Quyết định số 125/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 của UBND thành phố Hà Nội quy định mức hỗ trợ kinh phí và mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với cán bộ quản lý Trung tâm học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
18/2014/NQ-HĐND 05/12/2014 Nghị quyết số 18/2014/NQ-HĐND của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội về Chương trình giám sát năm 2015 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
09/2014/NQ-HĐND 02/12/2014 Nghị quyết số 09/2014/NQ-HĐND của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 của thành phố Hà Nội.
Hết hiệu lực
65/2014/QĐ-UBND 20/08/2014 Quyết định số 65/2014/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc thu phí đấu giá, phí tham gia đấu giá tài sản trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Hết hiệu lực
31/2014/QĐ-UBND 04/08/2014 Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc Ban hành quy định về chính sách khuyến khích phát triển làng nghề thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
05/2014/NQ-HĐND 09/07/2014 Nghị quyết số 05/2014/NQ-HĐND của HĐND Thành phố Hà Nội Về việc ban hành, bãi bỏ một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà nội thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND Thành phố.
Hết hiệu lực
12/2014/QĐ-UBND 26/02/2014 Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND ngày 26/2/2014 của UBND Thành phố Hà Nội Sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2011-2015 ban hành kèm theo Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND ngày 02/3/2011 của UBND Thành phố Hà Nội.
Hết hiệu lực
11/2014/QĐ-UBND 18/02/2014 Quyết định số 11/2014/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc quy định chế độ phụ cấp đặc thù đối với cán bộ, viên chức làm việc tại Chi cục Phòng chống tệ nạn Xã hội; Cán bộ, viên chức làm việc tại các Trung tâm Bảo trợ xã hội, Trung tâm nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công; cán bộ, viên chức làm việc tại một số đơn vị thuộc Sở Y tế thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực

Tổng số : 108 văn bản / 11 trang

Trang :