Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
18/2015/NQ-HĐND 02/12/2015 Nghị quyết số 18/2015/NQ-HĐND của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội quy định về chế độ, chính sách đối với Đội công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn; cán bộ kiêm nhiệm công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm cấp huyện, xã và hoạt động Câu lạc bộ B93 của thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
04/2015/NQ-HĐND 01/12/2015 Nghị quyết số 04/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 của thành phố Hà Nội.
Hết hiệu lực
34/2015/QĐ-UBND 16/11/2015 Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc cho phép áp dụng chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề quy định tại Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 4/7/2011 của Chính phủ đối với các đơn vị trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội có chức năng, nhiệm vụ chăm sóc và nuôi dưỡng người tâm thần.
Hết hiệu lực
27/2015/QĐ-UBND 16/09/2015 Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành "Quy định quản lý kinh phí khuyến công và mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến công thành phố Hà Nội".
Hết hiệu lực
25/2015/QĐ-UBND 31/08/2015 Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định 78/2014/QĐ-UBND ngày 31/10/2014 về quy định mức trợ cấp xã hội hàng tháng cho các đối tượng bảo trợ xã hội sống tại cộng đồng và tại các cơ sở bảo trợ xã hội thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội.
Còn hiệu lực
01/2015/NQ-HĐND 06/07/2015 Nghị quyết số 01/2015/NQ-HĐND của HĐND TP Hà Nội về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2015 của thành phố Hà Nội.
Hết hiệu lực
09/2015/QĐ-UBND 24/04/2015 Về việc sửa đổi bổ sung một số Điều của Quyết định số 125/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 của UBND thành phố Hà Nội quy định mức hỗ trợ kinh phí và mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với cán bộ quản lý Trung tâm học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
18/2014/NQ-HĐND 05/12/2014 Nghị quyết số 18/2014/NQ-HĐND của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội về Chương trình giám sát năm 2015 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
09/2014/NQ-HĐND 02/12/2014 Nghị quyết số 09/2014/NQ-HĐND của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 của thành phố Hà Nội.
Hết hiệu lực
65/2014/QĐ-UBND 20/08/2014 Quyết định số 65/2014/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc thu phí đấu giá, phí tham gia đấu giá tài sản trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Hết hiệu lực

Tổng số : 112 văn bản / 12 trang

Trang :