Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
41/2013/QĐ-UBND 25/09/2013 Quyết định số 41/2013/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc hỗ trợ học nghề, tạo việc làm và tín dụng cho người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội theo Quyết định số 52/2012/QĐ-TTg ngày 16/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ.
Hết hiệu lực
35/2013/QĐ-UBND 04/09/2013 Quyết định số 35/2013/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn Thành phố ban hành theo Quyết định số 29/2012/QĐ-UBND ngày 30/10/2012 của UBND Thành phố Hà Nội.
Hết hiệu lực
30/2013/QĐ-UBND 08/08/2013 Quyết định số 30/2013/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc quy định mức khoán kinh phí hoạt động đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
08/2013/NQ-HĐND 17/07/2013 Nghị quyết số 08/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Hết hiệu lực
12/2013/NQ-HĐND 17/07/2013 Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về mức khoán kinh phí hoạt động đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
05/2013/QĐ-UBND 25/01/2013 Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội Về việc quy định chính sách hỗ trợ khuyến khích hoả táng trên địa bàn Thành phố.
Văn bản hết hiệu lực một phần
47/2012/QĐ-UBND 26/12/2012 Quyết định số 47/2012/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc quy định chế độ phụ cấp thu hút đặc thù đối với cán bộ, viên chức làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người bán dâm và người sau cai nghiện ma túy trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
48/2012/QĐ-UBND 26/12/2012 Quyết định số 48/2012/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quy định chế độ hỗ trợ đối với người áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú; chế độ đóng góp và hỗ trợ đối với người áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện ma túy tại các Trung tâm Quản lý sau cai nghiện ma túy thuộc thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
18/2012/NQ-HĐND 07/12/2012 Nghị quyết số 18/2012/NQ-HĐND của HĐND TP Hà Nội về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 của thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
07/2012/NQ-HĐND 13/07/2012 Nghị quyết số 07/2012/NQ-HĐND của HĐND TP Hà Nội Về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội và thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2012 của Thành phố Hà Nội.
Văn bản hết hiệu lực một phần

Tổng số : 105 văn bản / 11 trang

Trang :