Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
31/2014/QĐ-UBND 04/08/2014 Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc Ban hành quy định về chính sách khuyến khích phát triển làng nghề thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
05/2014/NQ-HĐND 09/07/2014 Nghị quyết số 05/2014/NQ-HĐND của HĐND Thành phố Hà Nội Về việc ban hành, bãi bỏ một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà nội thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND Thành phố.
Hết hiệu lực
12/2014/QĐ-UBND 26/02/2014 Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND ngày 26/2/2014 của UBND Thành phố Hà Nội Sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2011-2015 ban hành kèm theo Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND ngày 02/3/2011 của UBND Thành phố Hà Nội.
Hết hiệu lực
11/2014/QĐ-UBND 18/02/2014 Quyết định số 11/2014/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc quy định chế độ phụ cấp đặc thù đối với cán bộ, viên chức làm việc tại Chi cục Phòng chống tệ nạn Xã hội; Cán bộ, viên chức làm việc tại các Trung tâm Bảo trợ xã hội, Trung tâm nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công; cán bộ, viên chức làm việc tại một số đơn vị thuộc Sở Y tế thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
10/2014/QĐ-UBND 18/02/2014 Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc quy định chế độ phụ cấp đặc thù đối với cán bộ, viên chức làm việc tại Chi cục Phòng chống tệ nạn Xã hội; Cán bộ, viên chức làm việc tại bệnh viện 09 và khoa truyền nhiễm bệnh viện đa khoa Đống Đa.
Hết hiệu lực
18/2013/NQ-HĐND 03/12/2013 Nghị quyết số 18/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 của thành phố Hà Nội.
Hết hiệu lực
53/2013/QĐ-UBND 02/12/2013 Quyết định số 53/2013/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc sửa đổi một số tiêu chí ban hành quy chế đánh giá, xét chọn và hỗ trợ phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội tại Quyết định số 75/2009/QĐ-UBND ngày 29/5/2009 của UBND thành phố Hà Nội.
Hết hiệu lực
41/2013/QĐ-UBND 25/09/2013 Quyết định số 41/2013/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc hỗ trợ học nghề, tạo việc làm và tín dụng cho người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội theo Quyết định số 52/2012/QĐ-TTg ngày 16/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ.
Hết hiệu lực
35/2013/QĐ-UBND 04/09/2013 Quyết định số 35/2013/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn Thành phố ban hành theo Quyết định số 29/2012/QĐ-UBND ngày 30/10/2012 của UBND Thành phố Hà Nội.
Hết hiệu lực
30/2013/QĐ-UBND 08/08/2013 Quyết định số 30/2013/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc quy định mức khoán kinh phí hoạt động đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực

Tổng số : 112 văn bản / 12 trang

Trang :