Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
08/2013/NQ-HĐND 17/07/2013 Nghị quyết số 08/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Hết hiệu lực
12/2013/NQ-HĐND 17/07/2013 Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về mức khoán kinh phí hoạt động đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
05/2013/QĐ-UBND 25/01/2013 Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội Về việc quy định chính sách hỗ trợ khuyến khích hoả táng trên địa bàn Thành phố.
Văn bản hết hiệu lực một phần
47/2012/QĐ-UBND 26/12/2012 Quyết định số 47/2012/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc quy định chế độ phụ cấp thu hút đặc thù đối với cán bộ, viên chức làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người bán dâm và người sau cai nghiện ma túy trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
48/2012/QĐ-UBND 26/12/2012 Quyết định số 48/2012/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quy định chế độ hỗ trợ đối với người áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú; chế độ đóng góp và hỗ trợ đối với người áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện ma túy tại các Trung tâm Quản lý sau cai nghiện ma túy thuộc thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
18/2012/NQ-HĐND 07/12/2012 Nghị quyết số 18/2012/NQ-HĐND của HĐND TP Hà Nội về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 của thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
07/2012/NQ-HĐND 13/07/2012 Nghị quyết số 07/2012/NQ-HĐND của HĐND TP Hà Nội Về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội và thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2012 của Thành phố Hà Nội.
Văn bản hết hiệu lực một phần
09/CT-UBND 03/07/2012 Chỉ thị số 09/CT-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 và Kế hoạch đầu tư từ ngân sách nhà nước 3 năm 2013-2015.
Còn hiệu lực
07/2011/NQ-HĐND 09/12/2011 Nghị quyết số 07/2011/NQ-HĐND của HĐND Thành phố Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 của thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
34/2011/QĐ-UBND 16/11/2011 Quyết định số 34/2011/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội về việc quy định mức trợ cấp xã hội hàng tháng cho các đối tượng bảo trợ xã hội sống tại cộng đồng và tại các cơ sở bảo trợ xã hội thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội.
Hết hiệu lực

Tổng số : 112 văn bản / 12 trang

Trang :