Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
06/NQ-HĐND 15/07/2011 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND của HĐND TP Hà Nội Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hà Nội 5 năm 2011-2015.
Còn hiệu lực
05/2011/NQ-HĐND 15/07/2011 Nghị quyết số 05/2011/NQ-HĐND của HĐND TP Hà Nội Về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2011.
Còn hiệu lực
11/CT-UBND 05/07/2011 Chỉ thị số 11/CT-UBND của UBND TP Hà Nội Về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012.
Còn hiệu lực
01/2011/QĐ-UBND 10/01/2011 Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội ban hành Chuẩn nghèo, cận nghèo thành phố Hà Nội giai đoạn 2011-2015.
Hết hiệu lực
41/2010/QĐ-UBND 30/08/2010 Quyết định số 41/2010/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội V/v sửa đổi, bổ sung Quyết định số 90/2009/QĐ-UBND ngày 16/7/2009 của UBND Thành phố về việc tập trung nuôi dưỡng người lang thang xin ăn, người tâm thần lang thang trên địa bàn Hà Nội.
Hết hiệu lực
16/CT-UBND 12/07/2010 Chỉ thị số 16/CT-UBND của UBND TP Hà Nội về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2011.
Còn hiệu lực
28/2010/QĐ-UBND 22/06/2010 Quyết định số 28/2010/QĐ-UBND Quy định về chính sách hỗ trợ khuyến khích hoả táng trên địa bàn Thành phố.
Hết hiệu lực
25/2010/QĐ-UBND 21/06/2010 Quyết định số 25/2010/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội Ban hành quy định về chính sách khuyến khích xã hội hoá trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể dục thể thao, môi trường trên địa bàn TP Hà Nội.
Hết hiệu lực
24/2010/QĐ-UBND 16/06/2010 Quyết định của UBND TP Hà Nội V/v phân cấp, cấp phát, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến trên địa bàn TP Hà Nội.
Còn hiệu lực
01/2010/NQ-HĐND 21/04/2010 Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐND của HĐND TP Hà Nội về "Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội TP Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050" và "Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội TP Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030"
Còn hiệu lực

Tổng số : 112 văn bản / 12 trang

Trang :