Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
08/CT-UBND 09/03/2009 CHỈ THỊ CỦA CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
41/2009/QĐ-UBND 15/01/2009 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Hết hiệu lực
45/2009/QĐ-UBND 15/01/2009 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Hết hiệu lực
44/2009/QĐ-UBND 15/01/2009 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Hết hiệu lực
58/2008/QĐ-UBND 02/01/2009 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Hết hiệu lực
43/2009/QĐ-UBND 01/01/2009 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Hết hiệu lực
06/CT-UBND 26/11/2008 CHỈ THỊ CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
02/2008/NQ-HĐND 19/04/2008 NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
04/2008/NQ-HĐND 19/04/2008 NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
08/2008/QĐ-UBND 31/01/2008 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Hết hiệu lực

Tổng số : 112 văn bản / 12 trang

Trang :