Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
08/2008/QĐ-UBND 31/01/2008 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Hết hiệu lực
138/2007/QĐ-UBND 03/01/2008 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Hết hiệu lực
144/2007/QĐ-UBND 13/12/2007 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
05/2007/NQ-HĐND 06/12/2007 NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
93/2007/QĐ-UBND 02/09/2007 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Hết hiệu lực
89/2007/QĐ-UBND 23/08/2007 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
90/2007/QĐ-UBND 23/08/2007 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Hết hiệu lực
01/2007/NQ-HĐND 13/07/2007 NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
45/2007/QĐ-UBND 20/04/2007 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
42/2007/QĐ-UBND 12/04/2007 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực

Tổng số : 103 văn bản / 11 trang

Trang :