Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
60 /2005/QĐ-UB 28/04/2005 QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực
35/2005/QĐ-UB 15/03/2005 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực
36/2005/QĐ-UB 15/03/2005 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ
Hết hiệu lực
4/2005/TT-BTNMT 19/02/2005 Hướng dẫn các biện pháp quản lý, sử dụng đất đai khi sắp xếp, đổi mới và phát triển các nông, lâm trường quốc doanh
Còn hiệu lực
25/2005/QĐ-UB 18/02/2005 QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
Hết hiệu lực
11/ 2005/QĐ-UB 26/01/2005 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
172/2004/QĐ-UB 23/11/2004 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực
167/2004/QĐ-UB 16/11/2004 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực
168/2004/QĐ-UB 16/11/2004 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực
165/2004/QĐ-UB 03/11/2004 QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực

Tổng số : 563 văn bản / 57 trang

Trang :