Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
27/2022/NQ-HĐND 08/12/2022 Về việc đặt tên và điều chỉnh độ dài một số đường, phố trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022
Còn hiệu lực
26/2022/NQ-HĐND 08/12/2022 Về việc quy định mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa ở nội thành thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
28/NQ-HĐND 08/12/2022 Về việc Thông qua danh mục các dự án thu hồi đất; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa năm 2023 trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND Thành phố
Còn hiệu lực
25/NQ-HĐND 08/12/2022 Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023
Còn hiệu lực
24/NQ-HĐND 12/09/2022 Về việc điều chỉnh tổng biên chế viên chức thành phố Hà Nội năm 2022 và giao bổ sung viên chức giáo viên năm học 2022 - 2023
Còn hiệu lực
17/2022/NQ-HĐND 12/09/2022 Về việc quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội năm học 2022 - 2023
Còn hiệu lực
18/2022/NQ-HĐND 12/09/2022 Về việc quy định cơ chế hỗ trợ học phí đối với một số đối tượng trẻ em mầm non và học sinh phổ thông của thành phố Hà Nội năm học 2022 - 2023
Còn hiệu lực
19/2022/NQ-HĐND 12/09/2022 Về việc quy định mức hỗ trợ, động viên đối với công chức, viên chức, lao động hợp đồng lĩnh vực y tế tại các cơ quan, đơn vị công lập trực thuộc thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
23/NQ-HĐND 12/09/2022 Về việc Thông qua Đề án phân cấp quản lý nhà nước, ủy quyền trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
21/2022/NQ-HĐND 12/09/2022 Về việc Phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực

Tổng số : 382 văn bản / 39 trang

Trang :