Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
20/2022/QĐ-UBND 06/05/2022 Về việc sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 26 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 29/3/2017 của UBND Thành phố ban hành quy định các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND Thành phố về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố
Còn hiệu lực
19/2022/QĐ-UBND 25/04/2022 Về việc quy định chế độ báo cáo định kỳ trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
18/2022/QĐ-UBND 25/04/2022 Về việc ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
17/2022/QĐ-UBND 08/04/2022 Về việc ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, thị trấn; quy định áp dụng Nội quy kỳ thi tuyển công chức xã, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
16/2022/QĐ-UBND 04/04/2022 Ban hành Quy định về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, điều động, biệt phái, từ chức, miễn nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý, người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên, cử người đại diện quản lý phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý, quyết định của Chủ tịch UBND Thành phố, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận, huyện, thị xã
Còn hiệu lực
15/2022/QĐ-UBND 30/03/2022 Về việc quy định một số nội dung về quản lý đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công của thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
14/2022/QĐ-UBND 24/03/2022 Về việc ban hành Bộ định mức kinh tế-kỹ thuật về đào tạo các nghề trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội (Đợt 01)
Còn hiệu lực
10/2022/QĐ-UBND 16/03/2022 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
13/2022/QĐ-UBND 16/03/2022 Về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
12/2022/QĐ-UBND 16/03/2022 Về việc sửa đổi, bổ sung mốt số điều Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND ngày 01/8/2016 của UBND Thành phố về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội
Còn hiệu lực

Tổng số : 2156 văn bản / 216 trang

Trang :