Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
01/2022/NQ-HĐND 06/07/2022 Về việc sửa đổi mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
12/NQ-HĐND 06/07/2022 Về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng và thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2022
Còn hiệu lực
13/NQ-HĐND 06/07/2022 Về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2022 và cập nhật Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 của cấp Thành phố
Còn hiệu lực
14/NQ-HĐND 06/07/2022 Về phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
04/2022/NQ-HĐND 06/07/2022 Về việc quy định mức trần học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trên địa bàn Thủ đô năm học 2022 - 2023
Còn hiệu lực
05/2022/NQ-HĐND 06/07/2022 Quy định việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn thành phố Hà Nội được đưa vào sử dụng trước khi Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực
Còn hiệu lực
02/2022/NQ-HĐND 06/07/2022 Về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành kèm theo Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2020
Còn hiệu lực
11/NQ-HĐND 07/06/2022 Về việc bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dânThành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Còn hiệu lực
10/NQ-HĐND 07/06/2022 Về việc xác nhận kết quả bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Còn hiệu lực
07/NQ-HĐND 20/05/2022 Về việc thống nhất chủ trương bố trí, cân đối vốn cho Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội
Còn hiệu lực

Tổng số : 490 văn bản / 49 trang

Trang :