Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
01/NQ-HĐND 01/08/2016 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2016 của thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
12/NQ-TTHĐND 07/07/2016 Nghị quyết số 12/NQ-TTHĐND của Thường trực Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê chuẩn danh sách ủy viên của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND Thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Còn hiệu lực
11/NQ-TTHĐND 07/07/2016 Nghị quyết số 11/NQ-TTHĐND của Thường trực Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê chuẩn danh sách ủy viên Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND Thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Còn hiệu lực
09/NQ-HĐND 07/07/2016 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê chuẩn danh sách ủy viên của Ban Pháp chế HĐND Thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Còn hiệu lực
10/NQ-TTHĐND 07/07/2016 Nghị quyết số 10/NQ-TTHĐND của Thường trực Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê chuẩn danh sách ủy viên Ban Đô thị HĐND Thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Còn hiệu lực
01/NQ-HĐND 14/06/2016 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về việc xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Còn hiệu lực
02/NQ-HĐND 14/06/2016 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về việc xác nhận kết quả bầu cử Phó chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Còn hiệu lực
03/NQ-HĐND 14/06/2016 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về việc xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch UBND thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Còn hiệu lực
04/NQ-HĐND 14/06/2016 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về việc xác nhận kết quả bầu cử Phó Chủ tịch UBND thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Còn hiệu lực
05/NQ-HĐND 14/06/2016 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND của HĐND thành phố Hà Nội về việc xác nhận kết quả bầu cử Trưởng ban, Phó Trưởng ban và Chánh Văn phòng HĐND; quyết định số lượng thành viên các Ban HĐND Thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021.
Còn hiệu lực

Tổng số : 300 văn bản / 30 trang

Trang :