Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
17/2015/NQ-HĐND 02/12/2015 Nghị quyết số 17/2015/NQ-HĐND của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐND ngày 05/4/2012 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về thí điểm một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng hạ tầng nông thôn thành phố Hà Nội giai đoạn 2012-2016.
Còn hiệu lực
15/2015/NQ-HĐND 02/12/2015 Nghị quyết số 15/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố về việc Quy định một số nội dung chi và mức chi hỗ trợ từ ngân sách Thành phố để thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại của thành phố Hà Nội năm 2016.
Hết hiệu lực
12/2015/NQ-HĐND 02/12/2015 Nghị quyết số 12/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố về việc thông qua điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
18/2015/NQ-HĐND 02/12/2015 Nghị quyết số 18/2015/NQ-HĐND của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội quy định về chế độ, chính sách đối với Đội công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn; cán bộ kiêm nhiệm công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm cấp huyện, xã và hoạt động Câu lạc bộ B93 của thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
14/2015/NQ-HĐND 02/12/2015 Nghị quyết số 14/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về việc thành lập thôn, tổ dân phố mới trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
10/2015/NQ-HĐND 02/12/2015 Nghị quyết số 10/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách thành phố Hà Nội năm 2014.
Còn hiệu lực
11/2015/NQ-HĐND 02/12/2015 Nghị quyết số 11/2015/NQ-HĐND của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp thành phố Hà Nội năm 2016.
Còn hiệu lực
13/NQ-HĐND 02/12/2015 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2016; dự án, công trình chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2016 thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội.
Hết hiệu lực
09/2015/NQ-HĐND 01/12/2015 Nghị quyết số 09/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố về tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C và nội dung ủy quyền cho Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố xem xét, cho ý kiến và quyết định chủ trương đầu tư dự án sử dụng vốn đầu tư công thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân Thành phố.
Còn hiệu lực
08/2015/NQ-HĐND 01/12/2015 Nghị quyết số 08/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 của thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực

Tổng số : 280 văn bản / 28 trang

Trang :