Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
15/2018/QĐ-UBND 02/07/2018 Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của UBND Thành phố về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
05/NQ-HĐND 08/07/2015 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND của HĐND Thành phố về thành lập Sở Du lịch thành phố Hà Nội và kiện toàn Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
11/2015/QĐ-UBND 19/05/2015 Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định về chính sách khuyến khích xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
07/CT-UBND 21/03/2008 CHỈ THỊ CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
62/2007/QĐ-UBND 28/06/2007 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Hết hiệu lực
207/2006/QĐ-UBND 07/12/2006 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Sửa đổi bổ sung
205/2006/QĐ-UBND 06/12/2006 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Hết hiệu lực
139/2006/QĐ-UBND 09/08/2006 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
87/2006/QĐ-UBND 01/06/2006 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
02/2006/CT-UB 03/01/2006 CHỈ THỊ CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực

Tổng số : 31 văn bản / 4 trang

Trang :