Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
19/2018/QĐ-UBND 27/08/2018 Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định xét, công nhận sáng kiến cơ sở và xét, tặng Bằng "Sáng kiến Thủ đô"
Còn hiệu lực
29/2016/QĐ-UBND 19/08/2016 Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ của thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
71/2013/QĐ-UBND 31/12/2013 Quyết định số 71/2013/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội.
Còn hiệu lực
04/2013/NQ-HĐND 12/07/2013 Nghị quyết số 04/2013/NQ-HĐND cửa Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về chính sách ưu đãi đối với tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển khoa học và công nghệ và các nhà khoa học và công nghệ tham gia thực hiện chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm của Thủ đô (Theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Luật Thủ đô).
Còn hiệu lực
95/2009/QĐ-UBND 03/09/2009 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Hết hiệu lực
22/2008/QĐ-UBND 08/10/2008 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Hết hiệu lực
48/2007/QĐ-UBND 06/05/2007 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
56/2004/QĐ-UB 14/04/2004 QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực
132/2003/QĐ-UB 22/10/2003 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI V/v: Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch Khoa học Công nghệ và Môi trường năm 2003
Còn hiệu lực
126/QĐ-UB 10/10/2003 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI Về việc đổi tên và xác định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của hệ thống quản lý Nhà nước về Khoa học và Công nghệ trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực

Tổng số : 27 văn bản / 3 trang

Trang :