Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
37/2017/QĐ-UBND 21/11/2017 Quyết định số 37/2017/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định về hoạt động đo đạc và bản đồ, sử dụng sản phẩm đo đạc và bản đồ trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
21/2016/NQ-HĐND 06/12/2016 Nghị quyết số 21/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về việc kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 11/2013/NQ-HĐND ngày 17/7/2013 của HĐND Thành phố về quy định diện tích ở bình quân đối với nhà thuê ở nội thành để công dân được đăng ký thường trú ở nội thành Thành phố Hà Nội và ủy quyền cho Thường trực HĐND Thành phố xem xét, cho ý kiến các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố theo quy định tại khoản 5 Điều 9 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ.
Còn hiệu lực
96/2014/QĐ-UBND 29/12/2014 Quyết định số 96/2014/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định về giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội áp dụng từ ngày 01/01/2015 đến 31/12/2019.
Văn bản hết hiệu lực một phần
14/2014/NQ-HĐND 03/12/2014 Nghị quyết số 14/2014/NQ-HĐND của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội về giá các loại đất áp dụng từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019 trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Hết hiệu lực
71/2014/QĐ-UBND 15/09/2014 Quyết định số 71/2014/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Hết hiệu lực
68/2014/QĐ-UBND 20/08/2014 Quyết định số 68/2014/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc thu lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn thành phố Hà Nội
Hết hiệu lực
58/2014/QĐ-UBND 20/08/2014 Quyết định số 58/2014/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc thu lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Hết hiệu lực
54/2013/QĐ-UBND 03/12/2013 Quyết định số 54/2013/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định việc xác định giá khởi điểm và chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Hết hiệu lực
52/2013/QĐ-UBND 28/11/2013 Quyết định số 52/2013/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà biệt thự cũ được xây dựng từ trước năm 1954 trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
45/2013/QĐ-UBND 17/10/2013 Quyết định số 45/2013/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Quy định về họat động đo đạc bản đồ, sử dụng các sản phẩm đo đạc bản đồ trên địa bàn thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 54/2010/QĐ-UBND ngày 19/11/2010 của UBND thành phố Hà Nội.
Hết hiệu lực

Tổng số : 78 văn bản / 8 trang

Trang :