Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
27/2013/QĐ-UBND 18/07/2013 Quyết định số 27/2013/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội Về việc quy định chi tiết việc xác định giá đất ở, giá bán nhà tái định cư làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Hết hiệu lực
09/2013/NQ-HĐND 17/07/2013 Nghị quyết số 09/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về các biện pháp bảo đảm việc thực hiện thu hồi đất, giải phóng mặt bằng kịp thời, đúng tiến độ đối với các dự án đầu tư quan trọng trên địa bàn Thủ đô (Theo quy định tại khoản 2 Điều 15 Luật Thủ đô).
Còn hiệu lực
02/2013/QĐ-UBND 07/01/2013 Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 108/2009/QĐ-UBND ngày 29/9/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Hết hiệu lực
53/2009/QĐ-UBND 13/03/2009 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Hết hiệu lực
32/2008/QĐ-UBND 20/10/2008 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Hết hiệu lực
118/2004/QĐ-UB 15/08/2004 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực