Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
18/2020/QĐ-UBND 04/09/2020 Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
05/2017/QĐ-UBND 28/02/2017 Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc tổ chức làm việc vào buổi sáng thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.
Còn hiệu lực
14/2016/QĐ-UBND 20/04/2016 Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành quy chế quan lý, tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
07/2016/QĐ-UBND 08/03/2016 Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức tại các cơ quan hành chính nhà nước thuộc thành phố Hà Nội.
Hết hiệu lực
23/2015/QĐ-UBND 13/08/2015 Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thành phố Hà Nội.
Văn bản hết hiệu lực một phần
85/2014/QĐ-UBND 16/12/2014 Quyết định số 85/2014QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế thực hiện liên thông giữa Sở Kế hoạch và Đầu tư và Công an Thành phố trong giải quyết thủ tục hành chính về đăng ký mẫu dấu cho doanh nghiệp thành lập, hoạt động trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Hết hiệu lực
83/2014/QĐ-UBND 21/11/2014 Quyết định số 83/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc bãi bỏ Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND ngày 19/01/2010 của UBND thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
81/2014/QĐ-UBND 19/11/2014 Quyết định số 81/2014/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND ngày 01/03/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành quy định về Quy trình soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân Thành phố và dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố trình.
Hết hiệu lực
57/2013/QĐ-UBND 17/12/2013 Quyết định số 57/2013/QĐ-UBND ngày 17/12/2013 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định trao đổi, lưu trữ, xử lý văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước Thành phố Hà Nội.
Hết hiệu lực
06/CT-UBND 20/03/2012 Chỉ thị số 06/CT-UBND của UBND TP Hà Nội Về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính đảm bảo sự chỉ đạo, điều hành tập trung thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội năm 2012.
Còn hiệu lực

Tổng số : 31 văn bản / 4 trang

Trang :