Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
16/2020/QĐ-UBND 17/08/2020 Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
11/2017/NQ-HĐND 05/12/2017 Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh nội dung Nghị quyết số 05/2015/NQ-HĐND ngày 01/12/2015 của HĐND thành phố Hà Nội về Chương trình mục tiêu Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020.
Còn hiệu lực
19/2016/QĐ-UBND 27/05/2016 Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội ban hành "Quy định về việc lắp đặt, quản lý, sử dụng hộp thư tập trung, hệ thống cáp viễn thông, hệ thống phủ sóng trong các tòa nhà cao tầng có nhiều chủ sử dụng trên địa bàn thành phố Hà Nội".
Còn hiệu lực
18/2016/QĐ-UBND 23/05/2016 Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc sửa đổi Quyết định số 47/2013/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 của UBND Thành phố quy định mức hỗ trợ hàng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức làm công tác chuyên môn về công nghệ thông tin, viễn thông tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc thành phố Hà Nội
Hết hiệu lực
05/2015/NQ-HĐND 01/12/2015 Nghị quyết số 05/2015/NQ-HĐND của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội Về Chương trình mục tiêu Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020.
Văn bản hết hiệu lực một phần
47/2013/QĐ-UBND 30/10/2013 Quyết định số 47/2013/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội Ban hành quy định mức hỗ trợ hàng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc công tác chuyên môn về công nghệ thông tin, viễn thông tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc thành phố Hà Nội.
Sửa đổi bổ sung
16/2012/NQ-HĐND 13/07/2012 Nghị quyết số 16/2012/NQ-HĐND của HĐND TP Hà Nội về Chương trình mục tiêu Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước Thành phố Hà Nội giai đoạn 2012-2015.
Hết hiệu lực
14/CT-UBND 18/10/2011 Chỉ thị số 14/CT-UBND của UBND TP Hà Nội V/v xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
18/2009/CT-UBND 20/05/2009 CHỈ THỊ CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
19/2009/CT-UBND 20/05/2009 CHỈ THỊ CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực

Tổng số : 21 văn bản / 3 trang

Trang :