Danh sách Dự thảo đang lấy ý kiến góp ý

Stt Tiêu đề dự thảo Tài liệu đính kèm Số góp ý

1

Dự thảo Quyết định của UBND Thành phố về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 28/2022/QĐ-UBND ngày 24/6/2022 của UBND thành phố Hà Nội

117_CV3163_DT Sua doi, bo sung Quy dinh phan cong, phan cap ATTP.pdf.pdf

0

2

Dự thảo Nghị quyết của HĐND Thành phố về quy định mức thưởng đối với các giáo viên, học sinh, học viên đạt thành tích cao trong các cuộc thi

De cuong NQ cua So GDDT.doc.doc

0

3

Dự thảo Quyết định của UBND Thành phố về việc ban hành Quy định mô hình quản lý khu du lịch cấp thành phố trên địa bàn thành phố Hà Nội

Dự thảo QĐ ban hành Quy chế QL KDL TP.doc.doc

0

4

Dự thảo Quyết định của UBND Thành phố về việc ban hành Quy chế quản lý kiến trúc thành phố Hà Nội

Dự thảo QD UBND_Ban hành QC QLKT TPHN.pdf.pdf

0

5

Thông báo đến cán bộ, Đảng viên và Nhân dân thành phố Hà Nội biết và tham gia ý kiến việc xét công nhận huyện Thường Tín đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2024

0

6

Thông báo đến cán bộ, Đảng viên và Nhân dân thành phố Hà Nội biết và tham gia ý kiến việc xét công nhận huyện Đan Phượng đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2024

0

7

Thông báo đến cán bộ, Đảng viên và Nhân dân thành phố Hà Nội biết và tham gia ý kiến việc xét công nhận huyện Thanh Oai đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2024

0

8

Dự thảo Nghị quyết của HĐND Thành phố về thăm và tặng quà gia đình chính sách người có công tham gia kháng chiến chống Pháp

Du thao NQ cua So LDTBXH theo CV 2025.docx.docx

0

9

Thông báo đến cán bộ, Đảng viên và Nhân dân thành phố Hà Nội biết và tham gia ý kiến về việc công nhận huyện Thanh Trì đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023

0

10

Dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội về việc quy định một số chế độ thu hút, đãi ngộ đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên đạt thành tích cao của thành phố Hà Nội

0311_DTSVHTT_CV 4417 SVHTT-Thu hut, dai ngo voi van dong vien.pdf.pdf

0

11

Dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội quy định việc hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn thành phố Hà Nội

0111_DTSLDTBXH_CV4431_Ho tro xay, sua nha o ho ngheo, can ngheo.pdf.pdf

0

Tổng số văn bản: 11