Dự thảo

Tiêu đề: Dự thảo Nghị quyết về thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp xã, cấp huyện và thời hạn gửi báo cáo quyết toán ngân sách các cấp
Lĩnh vực: Chính sách- Kinh tế Xã hội
Thể loại: Nghị quyết
Nội dung: Về thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp xã, cấp huyện và thời hạn gửi báo cáo quyết toán ngân sách các cấp của thành phố Hà Nội.
Tài liệu đính kèm Du thao NQ_thoi han Quyet toan.pdf

Danh sách góp ý của dự thảo