Dự thảo

Tiêu đề: Dự thảo Nghị quyết của HĐND Thành phố Hà Nội về một số chính sách khuyến khích phát triển ngành nghề nông thôn và làng nghề thành phố Hà Nội
Lĩnh vực: Kinh tế - xã hội
Thể loại: Nghị quyết
Nội dung: Về một số chính sách khuyến khích phát triển ngành nghề nông thôn và làng nghề thành phố Hà Nội
Tài liệu đính kèm Du thao_NQ ve chinh sach lang nghe.doc

Danh sách góp ý của dự thảo

Gửi ý kiến sửa đổi

Thông tin về người gửi:

Thông tin góp ý: