Dự thảo

Tiêu đề: Dự thảo Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định ban hành kèm theo Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 24/6/2016 của UBND Thành phố ban hành quy định chi tiết một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn TP Hà Nội
Lĩnh vực: Nhà đất - Xây dựng
Thể loại: Quyết định
Nội dung: Về sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định ban hành kèm theo Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 24/6/2016 của UBND Thành phố ban hành quy định chi tiết một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
Tài liệu đính kèm DuthaoQD_SDBSQD20_SXD.pdf

Danh sách góp ý của dự thảo