Dự thảo

Tiêu đề: Dự thảo Quyết định của UBND TP Hà Nội Về việc ban hành Chương trình phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn Thành phố Hà Nội đến năm 2025
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ
Thể loại: Quyết định
Nội dung: Về việc ban hành Chương trình phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn Thành phố Hà Nội đến năm 2025.
Tài liệu đính kèm Du thao_CTHTTSTT_TPHN.doc

Danh sách góp ý của dự thảo