Dự thảo

Tiêu đề: Dự thảo Quyết định của UBND TP Hà Nội Về việc ban hành Quy chế Hoạt động của đài truyền thanh xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội
Lĩnh vực: Văn hóa – Xã hội
Thể loại: Quyết định
Nội dung: Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015; Quyết định số 5133/QĐ-UBND ngày 01/8/2017 của UBND Thành phố phê duyệt Đề án “Sắp xếp lại và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đài truyền thanh phường, xã, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội”; Chương trình công tác của UBND Thành phố năm 2018 (Chương trình công tác số 15/CTr-UBND ngày 15/01/2018), giao Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng dự thảo “Quy chế hoạt động của đài truyền thanh xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội”. Toàn văn dự thảo Quyết định ban hành Quy chế và Quy chế kèm theo được đăng tại địa chỉ Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội (https://hanoi.gov.vn), mục “Xin ý kiến công dân” và Cổng Thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội (http://ict-hanoi.gov.vn), mục “Lấy ý kiến văn bản dự thảo”. Thời gian lấy ý kiến: Từ ngày 24/4/2018 đến hết ngày 24/5/2018. Mọi ý kiến đóng góp vui lòng gửi về địa chỉ hộp thư: pbcxbtt_sotttt@hanoi.gov.vn.
Tài liệu đính kèm 1_DT_Quy che DTT co so.doc

Danh sách góp ý của dự thảo