Dự thảo

Tiêu đề: Dự thảo Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố quy định cơ chế khuyến khích tự nguyện thực hiện chính sách đặc thù tinh giản biên chế của thành phố Hà Nội.
Lĩnh vực: Lĩnh vực khác
Thể loại: Dự thảo
Nội dung: Đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố quy định cơ chế khuyến khích tự nguyện thực hiện chính sách đặc thù tinh giản biên chế của thành phố Hà Nội.
Tài liệu đính kèm Duthao_Totrinh_UBNDTPHN.pdf

Danh sách góp ý của dự thảo