Dự thảo

Tiêu đề: Dự thảo Nghị quyết của HĐND TP Hà Nội Về việc quy định mức phân bổ kinh phí ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách thành phố Hà Nội từ nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông giai đoạn 2019-2020
Lĩnh vực: Ngân sách-Thuế-Tài chính
Thể loại: Nghị quyết
Nội dung: Về việc quy định mức phân bổ kinh phí ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách thành phố Hà Nội từ nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông giai đoạn 2019-2020 và quy định một số nội dung, mức chi đặc thù phục vụ công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân Thành phố.
Tài liệu đính kèm Du thao NQ Chi bao dam ATGT.doc

Danh sách góp ý của dự thảo