Dự thảo

Tiêu đề: Dự thảo Nghị quyết của HĐND TP Hà Nội về việc Quy định cơ chế hỗ trợ từ ngân sách thực hiện Đề án Chương trình Sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và học sinh tiểu học giai đoạn 2018 - 2020
Lĩnh vực: Văn hoá-Giáo dục
Thể loại: Nghị quyết
Nội dung: Về việc Quy định cơ chế hỗ trợ từ ngân sách thực hiện Đề án Chương trình Sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và học sinh tiểu học giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Tài liệu đính kèm 085_Du thao NQ CT Sua hoc duong.pdf

Danh sách góp ý của dự thảo