Dự thảo

Tiêu đề: Dự thảo Nghị quyết của HĐND hành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định mức hỗ trợ hàng tháng đối với công chức, viên chức chuyên trách về công nghệ thông tin
Lĩnh vực: CNTT-Truyền Thông
Thể loại: Nghị quyết
Nội dung: Dự thảo Nghị quyết của HĐND hành phố Hà Nội về việc ban hành “Quy định mức hỗ trợ hàng tháng đối với công chức, viên chức chuyên trách về công nghệ thông tin tại các cơ quan đảng, tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc của thành phố Hà Nội"
Tài liệu đính kèm Du thao nghi quyet HDND_CNTT.docx

Danh sách góp ý của dự thảo